نظرسنجی

میزان آلودگی هوا در تاریخ ‌دوشنبه‌، 30 بهمن 1396

هوا در تاریخ 1396/11/30 در وضعیت (80سالم) قرار دارد
کد آلودگی هوا برای سایتها :

وضعیت آلودگی های سایر شهرستانها

تاریخچه آلودگی هوا

تاریخ PM2.5 PM10 SO2 NO2 O3 CO مشاهده
‌یکشنبه‌، 01 بهمن 1396 83 54 12 69 22 38 مشاهده
‌دوشنبه‌، 02 بهمن 1396 110 68 15 88 18 44 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 03 بهمن 1396 138 86 25 85 11 45 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 04 بهمن 1396 113 76 16 76 19 33 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 05 بهمن 1396 104 76 14 66 25 41 مشاهده
‌جمعه‌، 06 بهمن 1396 103 75 16 58 32 33 مشاهده
‌شنبه‌، 07 بهمن 1396 81 60 12 51 26 30 مشاهده
‌یکشنبه‌، 08 بهمن 1396 56 30 13 48 12 32 مشاهده
‌دوشنبه‌، 09 بهمن 1396 52 23 18 50 11 30 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 10 بهمن 1396 36 19 66 15 54 114 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 11 بهمن 1396 136 66 18 65 21 33 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 12 بهمن 1396 136 66 18 65 21 33 مشاهده
‌جمعه‌، 13 بهمن 1396 139 78 18 89 20 40 مشاهده
‌شنبه‌، 14 بهمن 1396 122 72 18 84 25 44 مشاهده
‌یکشنبه‌، 15 بهمن 1396 144 94 22 93 23 48 مشاهده
‌دوشنبه‌، 16 بهمن 1396 158 107 20 97 18 50 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 17 بهمن 1396 177 127 23 100 14 57 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 18 بهمن 1396 175 125 23 95 23 50 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 19 بهمن 1396 115 73 17 82 27 28 مشاهده
‌جمعه‌، 20 بهمن 1396 108 65 13 58 22 28 مشاهده
‌شنبه‌، 21 بهمن 1396 114 67 14 55 28 28 مشاهده
‌یکشنبه‌، 22 بهمن 1396 109 68 14 60 27 29 مشاهده
‌دوشنبه‌، 23 بهمن 1396 112 71 14 65 34 40 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 24 بهمن 1396 115 68 15 78 11 45 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 25 بهمن 1396 87 51 12 57 20 33 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 26 بهمن 1396 46 38 12 58 27 28 مشاهده
‌جمعه‌، 27 بهمن 1396 104 75 15 69 19 40 مشاهده
‌شنبه‌، 28 بهمن 1396 69 46 12 49 18 26 مشاهده
‌یکشنبه‌، 29 بهمن 1396 114 69 15 68 8 52 مشاهده
‌دوشنبه‌، 30 بهمن 1396 80 59 11 67 18 40 مشاهده
1 
ماه قبلی

مناسبت ها و برنامه ها