نظرسنجی

میزان آلودگی هوا در تاریخ ‌چهار‌شنبه‌، 29 فروردین 1397

هوا در تاریخ 1397/01/28 در وضعیت (61سالم) قرار دارد
کد آلودگی هوا برای سایتها :

وضعیت آلودگی های سایر شهرستانها

تاریخچه آلودگی هوا

تاریخ PM2.5 PM10 SO2 NO2 O3 CO مشاهده
‌پنجشنبه‌، 02 فروردین 1397 73 62 11 48 37 29 مشاهده
‌جمعه‌، 03 فروردین 1397 45 31 12 51 45 34 مشاهده
‌شنبه‌، 04 فروردین 1397 103 77 12 52 37 33 مشاهده
‌یکشنبه‌، 05 فروردین 1397 131 93 12 49 39 33 مشاهده
‌دوشنبه‌، 06 فروردین 1397 92 64 11 51 36 30 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 07 فروردین 1397 85 60 10 42 42 26 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 08 فروردین 1397 87 62 13 62 39 42 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 09 فروردین 1397 115 81 13 49 36 30 مشاهده
‌جمعه‌، 10 فروردین 1397 104 66 16 51 41 39 مشاهده
‌شنبه‌، 11 فروردین 1397 109 77 9 34 34 20 مشاهده
‌یکشنبه‌، 12 فروردین 1397 56 45 11 45 43 26 مشاهده
‌دوشنبه‌، 13 فروردین 1397 83 66 14 53 45 30 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 14 فروردین 1397 85 60 13 61 54 34 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 15 فروردین 1397 53 39 12 57 39 32 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 16 فروردین 1397 49 41 13 40 42 22 مشاهده
‌جمعه‌، 17 فروردین 1397 71 49 17 49 42 25 مشاهده
‌شنبه‌، 18 فروردین 1397 67 49 15 42 55 21 مشاهده
‌یکشنبه‌، 19 فروردین 1397 74 41 12 59 16 29 مشاهده
‌دوشنبه‌، 20 فروردین 1397 79 46 17 54 43 26 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 21 فروردین 1397 71 41 15 48 47 23 مشاهده
‌چهار‌شنبه‌، 22 فروردین 1397 44 33 12 47 40 20 مشاهده
‌پنجشنبه‌، 23 فروردین 1397 67 51 13 59 39 35 مشاهده
‌جمعه‌، 24 فروردین 1397 78 58 13 62 31 27 مشاهده
‌شنبه‌، 25 فروردین 1397 61 48 11 47 46 21 مشاهده
‌یکشنبه‌، 26 فروردین 1397 51 32 10 47 44 21 مشاهده
‌دوشنبه‌، 27 فروردین 1397 59 33 10 44 23 24 مشاهده
‌سه‌شنبه‌، 28 فروردین 1397 61 35 9 53 18 26 مشاهده
1 
ماه قبلی

مناسبت ها و برنامه ها