نظر سنجیمهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

مهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

مهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟
اولین رای: ‌یکشنبه‌، 25 مهر 1395 - 09:05
آخرین رای: ‌یکشنبه‌، 28 آبان 1396 - 15:10
پاسخ‌ها تعداد رای درصد
آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی 555 45.57
پسماندها 150 12.32
کمبود فضای سبز 112 9.20
حمل و نقل ناکارآمد درون شهری 401 32.92
جمع کل آرا 1218 100 %

مناسبت ها و برنامه ها