نظر سنجیمهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

مهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

مهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟
اولین رای: ‌یکشنبه‌، 25 مهر 1395 - 09:05
آخرین رای: ‌یکشنبه‌، 02 مهر 1396 - 17:38
پاسخ‌ها تعداد رای درصد
آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی 389 43.71
پسماندها 116 13.03
کمبود فضای سبز 93 10.45
حمل و نقل ناکارآمد درون شهری 292 32.81
جمع کل آرا 890 100 %

مناسبت ها و برنامه ها