نظر سنجیاز نظر شما طرح و پيگيري كداميك إز موضوعات زير در دستوركار جلسات هفتگي كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران موثرتر است؟

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

از نظر شما طرح و پيگيري كداميك إز موضوعات زير در دستوركار جلسات هفتگي كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران موثرتر است؟

از نظر شما طرح و پيگيري كداميك إز موضوعات زير در دستوركار جلسات هفتگي كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران موثرتر است؟
اولین رای: ‌چهار‌شنبه‌، 01 آذر 1396 - 16:15
آخرین رای: ‌پنجشنبه‌، 23 آذر 1396 - 21:06
پاسخ‌ها تعداد رای درصد
إز رده خارج كردن خودروهاي فرسوده 31 29.25
موضوعات مرتبط با حمل و نقل عمومي 33 31.13
جلوگيري إز ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي و معدني آلاينده 21 19.81
مقابله با ضايعات و پسماندسوزي ها 21 19.81
جمع کل آرا 106 100 %

مناسبت ها و برنامه ها