نظر سنجیاز نظر شما طرح و پيگيري كداميك إز موضوعات زير در دستوركار جلسات هفتگي كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران موثرتر است؟

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

از نظر شما طرح و پيگيري كداميك إز موضوعات زير در دستوركار جلسات هفتگي كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران موثرتر است؟

از نظر شما طرح و پيگيري كداميك إز موضوعات زير در دستوركار جلسات هفتگي كارگروه كاهش آلودگي هواي تهران موثرتر است؟
اولین رای: ‌چهار‌شنبه‌، 01 آذر 1396 - 16:15
آخرین رای: ‌جمعه‌، 25 اسفند 1396 - 14:53
پاسخ‌ها تعداد رای درصد
إز رده خارج كردن خودروهاي فرسوده 370 42.24
موضوعات مرتبط با حمل و نقل عمومي 263 30.02
جلوگيري إز ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي و معدني آلاينده 138 15.75
مقابله با ضايعات و پسماندسوزي ها 105 11.99
جمع کل آرا 876 100 %

مناسبت ها و برنامه ها