گزارش تصویریدوازدهمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

دوازدهمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران

1396/12/13تاریخ:

تصاویر

مناسبت ها و برنامه ها