حوزه ستادیاداره پژوهش و فناوری اطلاعاتاولویت طرح های پژوهشی محیط طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اولویت طرح های پژوهشی محیط طبیعی

1393/01/19تاریخ:
پيرو جلسه مورخ 15/10/92

تنوع زيستي:
1- تهيه برنامه مديريت و پايش گونه هاي در معرض خطر تهديد، قابل برداشت و با اهميت ملي و بين المللي شامل:
پستانداران، جبير، سياه گوش، كاراكال، شاه روباه و گربه پالاس
پرندگان: كبك دري، بلدرچين، عقاب طلايي، دليجه كوچك
خزندگان: افعي البرزي، افعي دماوندي
2- مطالعه و بررسي تبارشناسي و تفاوتهاي مرفولوژيكي و ژنتيكي قوچ و ميش هاي محدوده مناطق تحت مديريت استان.
3- بررسي و تعيين ارزيابي ذخاير ماهيان حوزه آبريز لتيان، جاجرود و ماملو.
4- ايجاد هرباريوم استان.

زيستگاهها و امور مناطق:
1- تعيين شاخصهاي زيستي اكوسيستم هاي خشكي خشكي و آبي تحت حفاظت استان (منطقه پارك ملي لار)
2- تعيين ظرفيت برد تفرجي پارك هاي ملي لار و خجير و سرخه حصار.
3- تعيين ظرفيت برد تغذيه اي زيستگاه قوچ و ميش در سطح مناطق حفاظت شده استان.

تالابها:
1- مطالعه مقايسه اي ليمنولوژي و شرايط زيستي درياچه¬هاي تار و هوير با هدف امكان و پرورش ماهي قزل آلا خال قرمز به منظور كاهش فشار صيادي از روي درياچه لار. 

مناسبت ها و برنامه ها