گزارش تصویریسومين نشست كارگروه كاهش آلودگي هوا به رياست استاندار تهران

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سومين نشست كارگروه كاهش آلودگي هوا به رياست استاندار تهران

1396/09/05تاریخ:
نویسنده: 1396,09,05

تصاویر

مناسبت ها و برنامه ها