مناطق تحت مدیریت نسخه 5پارکهای ملیپارک ملی سرخه حصار

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

پارک ملی سرخه حصار

منطقه سرخه حصار يكي از قديمي ترين شكارگاه هاي ايران با مساحتي برابر 9195 هكتار، در سال 1361 به عنوان پارك ملي شناخته شد.منطقه اي نيمه كوهستاني و تپه ماهوري با دامنه ارتفاعي 1200تا 1800متر و اقليم نيمه خشك معتدل .حداقل و حداكثر مطلق دماي آن 30-و 40 درجه سانتيگراد و بارندگي ساليانه آن 200تا 700 ميليمتر است.اين پارك نيز از تنوع زيستي بالايي برخورداربوده  و داراي اهميت تحقيقاتي بسيار بالايي است.گونه هايي مانند:بنه،بادام كوهي،اُرس،زرشك،زالزالك،زبان گنجشك،گز،تاغ،انجير وحشي،تنگرس،گون،درمنه و شيرخشت پوشش گياهي اين منطقه را تشكيل ميدهند.سرخه حصار را ميتوان زيستگاه آهو محسوب نمود.از ديگر جانوران اين منطقه ميتوان به قوچ وميش البرز،بز وپازن ،گراز پلنگ ،كفتار،گربه وحشي،گربه پالاس،كاراكال،گرگ،تشي گورگن،قرقي،طرلان،كركس،فاخته ،كبك،تيهو،گرزه مار،افعي دماوندي و لاك پشت مهميز داراشاره نمود.همجواري اين پارك با كلان شهرتهران ،راههاي دسترسي فراوان و تنوع زيستي بالا،زمينه هاي جلب محققين را به اين پارك فراهم نموده است. 
فلور منطقه:
در كل منطقه 517 گونه گياهي شناسايي شده كه متعلق به 70 تيره گياهي هستند.
 از اين تعداد 332 گونه در رديف گونه هاي گياهي علفي چندساله، 126 گونه جزء گونه هاي يكساله، 6 گونه گياهان بوته اي، 29 گونه گياهان درختچه اي و 24 گونه در رديف گياهان درختي مي باشند كه اين حالت بيانگر شرايط مناسب رويش در منطقه اي است كه يكي از گونه هاي شاخص گياهي آن بنه ميباشد.
فون منطقه:
تاكنون 38 گونه از رده پستانداران (قوچ و ميش، كفتار و ...)،  118 گونه از رده پرندگان،  27 گونه از رده خزندگان (9 گونه سوسمار، 17 گونه از راسته مارها، يك گونه لاك پشت)، 2 گونه دوزيست (وزغ سبز و وزغ معمولي) و 7 گونه ماهي در اين مجموعه شناسايي شده اند.
 وجود كفتار و خالصترين جمعيت قوچ و ميش البرز مركزي از جمله ويژگيهاي اين 2 پارك ملي است.

مناسبت ها و برنامه ها