مناطق تحت مدیریت نسخه 5مناطق حفاظت شدهمنطقه حفاظت شده ورجین

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

منطقه حفاظت شده ورجین

تاريخچه:
اين منطقه قبل از پيروزي انقلاب يكي از شكارگاههاي سلطنتي بوده كه در سال 1358 به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار و در سال 1361 بر اساس مصوبه شورايعاي حفاظت محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده معرفي و مصوب گرديده است.
موقعيت جغرافيايي:
منطقه حفاظت شده ورجين با مساحتي در حدود 27000هكتار در 15 كيلومتري شمال شرقي شهر تهران قرار گرفته و از بارزترين زيستگاهاي قوچ و ميش البرز مركزي مي باشد.منطقه داراي اقليم مديترانه اي گرم ونيمه مرطوب معتدل مي باشد.
فلور منطقه:
سيماي عمومي پوشش گياهي غالب منطقه را گندميان،كما، لگوم هاي دائمي از جمله گون ها تشكيل مي دهد. 
از نظر تنوع 577 گونه گياهي (بنه،ارس،گون،آويشن،كلاه ميرحسن،ريواس،...)در منطقه وجود دارد.
فون منطقه:
در اين منطقه مجموعاً تعداد 168 گونه جانوري در رده پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان و ماهيها مشاهده شده كه مجموعا ً38 گونه پستاندار(قوچ و ميش البرزي،كل و بز، پلنگ،كفتار...) 27 گونه خزنده (افعي دماوندي، افعي البرزي،...) 3 گونه دوزيست، 97 گونه پرنده (كبك دري،كبك، عقاب دشتي،...) و 3 گونه ماهي شناسايي شده اند. 

مناسبت ها و برنامه ها