مناطق تحت مدیریت نسخه 5مناطق حفاظت شدهمنطقه حفاظت شده البرز مرکزی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

منطقه البرز مركزي بدليل وضعيت طبيعي و ويژگيهاي منحصر بفرد اكولوژيكي در سال 1346 برابر مصوبه شماره 4 شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد وقت با وسعتي حدود 410000 هكتار در استان هاي مازندران،تهران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گرديد ،كه پس از جدا شدن قسمتي از استان تهران به نام استان البرز در سال 1389،در حال حاضر بخش جنوب شرقي اين منطقه با وسعتي در حدود 38910 هكتار در استان تهران و تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران قرار دارد.
اقليم :
از نظر تقسيم بندي رويشگاهي ارتفاعات شمالي استان تهران شروع قسمت ايران و توراني است بنابراين در بخش جنوبي البرز مركزي غالب عناصر فون و فلور آنرا ايراني توراني تشكليل داده اند. متوسط بارندگي سالانه بلندمدت حوضه مورد مطالعه براساس نقشه همباران 780 ميليمتر، ميزان بارش حداكثر سالانه ثبت شدة ايستگاهها 869 ميليمتر و ميزان بارش حداقل سالانه ثبت شده آن 407 ميليمتر ميباشد. 
پوشش گياهي : 
شناسايي بيش از 950 گونه گياهي متعلق به حدود 57 خانواده كه تعداد كثيري از آنها اختصاصأ در اين منطقه يافت مي شوند ،نمايانگر پوشش گياهي بسيار غني و متنوع منطقه بوده كه از قويترين فلورهاي گياهي در بين مناطق تحت حفاظت سازمان به شمار مي آيد و يكي از ذخيره گاههاي ژنتيكي كشور مي باشد كه ارزش  والايي براي حفاظت دارد.
پوشش گياهي منطقه را بيشتر گندميان، گراسها، بوته هاي گون و درختچه و درختاني من جمله ارس، زرشك، پسته وحشي، بادام وحشي، گلپر، باريجه، شقايق و ... تشكيل ميدهد.
حيات وحش :
تنوع اقليمي و شرايط خاص اكولوژيك و توپوگرافي منطقه البرز جنوبي شرايط زيست مساعدي را براي زندگي انواع وحوش در اين گستره فراهم آورده است.25 گونه پستاندار همچون قوچ و ميش البرز مركزي، كل و بز، گراز، خرس قهوه اي، پلنگ، كفتار، گربه وحشي، روباه، شغال، شنگ، سمور آبي، راسو.
 همچنين  گونه هاي متعدد پرندگان از خانواده عقابها، شاهين ها و پرندگان آبزي مانند سرسبز، آنقوزت،خوتكا، چنگر و پرندگاني همچون كبك، كبك دري، تيهو، سار و سهره را مي توان نام برد.
از خزندگان منطقه افعي دماوندي و افعي البرزي و از آبزيان مي توان قزل آلاي رنگين كمان، ماهي كروكونوس، سياه ماهي و عروس ماهي را نام برد. 

مناسبت ها و برنامه ها