درباره ما نسخه 5منشور اخلاقی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقي اداره كل حفاظت محيط زيست تهران

1- داشتن وجدان كاري، حضور منظم و به موقع و آراسته در محل كارخود و الگوي رفتاري مناسبي براي همكاران باشيم.
2- وظايف مربوطه و مشكل مردم را دلسوزانه؛ صحيح؛ سريع و ساده انجام دهيم.
3- تسريع در پاسخگويي و برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع.
4- گوش فرادادن با حوصله و صبر؛ صداقت در سخن گفتن با ارباب رجوع.
5- از عملكرد و رفتار خود با ساير همكاران ارزيابي داشته باشيم تا هميشه بتوانيم عيوب و نقاط ضعف خود را بر طرف كنيم و در واقع روحيه انتفادپذيري داشته باشيم.
6- از وسايل و تجهيزاتي كه براي انجام كارها در اختيار ماست به خوبي نگهداري كنيم و امور محوله را با حداقل هزينه انجام دهيم.
7- در برخورد با مافوق جانب احترام را پيش بگيريم و از بكار بردن عبارت غيراخلاقي پرهيز كنيم.
8- خدا و خلق او را در انجام كار خود حاضر و ناظر بدانيم.
9- سلسله مراتب سازماني را رعايت نموده و حد و مرز را بشناسيم.
10- به آراستگي و زيبايي محيط و حف بهداشت و ايمني محل كار خود اهميت دهيم.
11- از زير كارها شانه خالي نكنيم و اهتمام به راه اندازي كار ارباب رجوع منطبق بر قوانين و مقررات داشته باشيم.
12- اگر از چيزي دقيقاً  اطلاع نداريم اصرار به نظر و حرف خود نداشته باشيم.
13- با ورزش و نرمش خستگي جسمي و ضعف عضلاني خود را جهت خدمت بهتر كاهش دهيم .
14- اطلاعات لازم را در اختيار مراجعان قرار داده و در راستاي انجام كار مراجعين آنان را صحيح راهنمايي كنيم.
15- از شايعه پراكني دوري كنيم و در ايجاد نگرش مثبت در ارباب رجوع كوشا باشيم.
16- از برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي استقبال كنيم و در يادگيري امور محوله پويايي و تحرك داشته باشيم.
17- فعاليت هاي روزانه خود را بعد از ساعت اداري بررسي و تجزيه و تحليل نماييم. 
18- در هنگام عصبانيت تصميم نگيريم و از قضاوت عجولانه پرهيز كنيم.
19- براي انجام مطلوب وظائف ؛ دانش و مهارت خود را ارتقاء دهيم.
20- خود را محصور در پرونده ها – نامه ها و ارجاعات نكنيم و كارها را طوري اولويت بندي و طبقه بندي كنيم كه دچار خستگي نشويم.
21- در گفتار و كردارمان تواضع؛ فروتني؛ رازداري و صداقت داشته باشيم.
22- كارها و مسائل خانه را به اداره نياوريم و مسائل اداره را به خانه منتقل نكنيم.
23- براي انجام مطلوب وظائف دانش و مهارت هاي گفتاري و نوشتاري و شنيداري خود را ارتقاء دهيم.
24- در انجام امور از تبعيض؛ رابطه؛ توصيه؛ سفارش پرهيز نماييم.

مناسبت ها و برنامه ها