حوزه ستادیمعاونت نظارت و پایشمعاون نظارت و پایش

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

معاون نظارت و پایش

شرح وظایف

وظايف و فعاليت هاي اين معاونت كه با هدف نظارت و پايش محيط زيست اعم از حوزه هاي طبيعي و انسان ساخت مي باشد مي بايست در همكاري تنگاتنگ با حوزه معاونت فني و بر اساس رويه ها و شيوه هاي فني موردنظر به انجام رسد فعاليت هاي اين معاونت كه تماماً‌ ميداني مي باشد موجب خواهد شد موضوع پايش و كنترل محيط زيت با دقت نظر بيشتري به انجام برسد به نحوي كه هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست با حساسيت بيشتري موردتوجه قرار گرفته و در برخورد قضايي با اينگونه جرائم هدف گذاري مطلوبي صورت پذيرد.

مناسبت ها و برنامه ها