حوزه ستادیمعاونت فنیمعاون فنی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

معاون فنی

شرح وظایف

• فعاليت ها و وظايف مربوط به حوزه معاونت فني شامل بومي سازي سياست ها ، خط مشي ها و برنامه هايي است كه در   حوزه هاي تخصصي سازمان بر اساس اسناد بالادستي ، سند چشم انداز، قانون برنامه هاي ادواري توسعه و ... بطور كلان تدوين شده است مي باشد كه بعضاً  با بهره گيري و همكاي حوزه معاونت نظارت و پايش به عنوان بازوي اجرايي اداره كل قابل انجام است

همچنين راهبري دبيرخانه كارگروههاي استاني محيط زيست نظير كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هوا، مديريت پسماند، آمايش سرزمين ، گرد و غبار و ساير كارگروههاي تخصصي و پيگيري اجراي برنامه هاي مربوطه نيز از وظايف كلان اين حوزه محسوب مي گردد.

مناسبت ها و برنامه ها