درباره ما نسخه 5مدیران سابق

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

مدیران سابق 

نام و نام خانوادگی : ناصر مهردادی

مدرک تحصیلی : دکتری محیط زیست

مدت زمان تصدی :95/7/2 - 96/6/12نام و نام خانوادگی : محمد هادی حیدرزاده

مدرک تحصیلی : دکتری محیط زیست

مدت زمان تصدی : 95/7/2-92/7/2


نام و نام خانوادگی : رسول علی اشرفی پور

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی جنگلداری

مدت زمان تصدی : 92/7/2- 88/12/1
نام و نام خانوادگی : محمد باقر صدوق

مدرک تحصیلی :  دکتری تخصصی علوم محیط زیست

مدت زمان تصدی :  88/8/4 - 21 /86/11
نام  و نام خانوادگی : سید قوام الدین بزرگیان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی – علوم محیط زیست

مدت زمان تصدی:86/11/21 - 2 /85/2
نام و نام خانوادگی : محمد حسن پیراسته

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

مدت زمان تصدی :  2 /85/2- 81/2/28
نام و نام خانوادگی : مجید شفیع پور مطلق

مدرک تحصیلی : دکترا

مدت زمان تصدی : 81/2/28 - 76/11/1


مناسبت ها و برنامه ها