گزارش تصویریبازديد نمايندگان رييس سازمان محيط زيست از آخرین اقدامات و وضعیت كانون هاي بوي اطراف فرودگاه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

بازديد نمايندگان رييس سازمان محيط زيست از آخرین اقدامات و وضعیت كانون هاي بوي اطراف فرودگاه

1396/08/16تاریخ:
نویسنده: 1396,08,16

تصاویر

مناسبت ها و برنامه ها