ادارات تابعه نسخه 5اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصارسیمای کلی شهرستان

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای کلی شهرستان

- مقدمه
اين اداره در سال 1377 در مكان فعلي آن واقع در پارك ملي سرخه حصار در مجاورت ساختمان اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران تأسيس گرديد. از مناطق چهارگانه تحت مديريت اداره¬كل حفاظت محيط زيست استان تهران، دو پارك ملي خجير و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود تحت حفاظت اداره پارك¬هاي ملي خجير و سرخه¬حصار مي¬باشد
درحال حاضرتعداد 3 سرمحيط¬باني به نام¬هاي باغ¬شاد، قصرفيروزه و جاجرود و 2 محيط¬باني ماملو و توچال به طور شبانه¬روزي در فواصل مناسب، به  منظور گشت و پايش مستقيم مجموعه حفاظت شده جاجرود زير نظر اداره پارك¬هاي ملي خجير و سرخه¬حصار فعاليت دارند. 
همچنين اداره پارك¬هاي ملي خجير و سرخه¬حصار داراي يك بخش نمايشگاهي تحت عنوان موزه تاريخ طبيعي سرخه¬حصار  به مساحت 300 مترمربع مي¬باشد كه شامل 29 گونه از انواع¬ پستاندار و 29    گونه پرنده به صورت تاكسيدرمي جهت بازديد عموم در معرض نمايش قرار دارد.
در کل منطقه 517 گونه گياهي شناسايي شده است که متعلق به 70 تيره گياهي هستند از اين تعداد 332 گونه معادل 64% در رديف گونه‌هاي گياهي علفي چندساله، 126 گونه معادل 24% جزء گونه‌هاي يکساله، 6 گونه از آنها معادل 1%  جزء گياهان بوته‌اي و 29 گونه معادل 6% جزء گياهان درختچه‌اي و 24 گونه معادل 5% در رديف گياهان درختي مي‌باشد و اين حالت بيانگر شرايط مناسب رويشي است که در منطقه شاهد آن هستيم زيرا عناصر دائمي آن که اغلب از نوع خاردار و پشته‌اي نيز مي‌باشند از نظر حفظ ذخائر ژنتيکي داراي اهميت خاص مي‌باشند اگرچه که بيانگر تخريب پوشش از نظر کمبود گونه‌هاي خوش خوراک و مناسب چراي دام مي‌باشند. از ميان گياهان قابل رويش در منطقه 37 گونه گياه انحصاري ايران مي‌باشد و دو گونه در معرض خطر انقراض و سه گونه فاقد اطلاعات کافي است
براساس اطلاعات موجود و بررسي‌هاي صحرائي انجام شده، از حيات وحش مهره‌دار در حال حاضر تعداد 38 گونه از رده پستانداران، تعداد 115 گونه از رده پرندگان، تعداد 27 گونه از رده خزندگان، تعداد 2 گونه از رده دوزيستان و تعداد 7 گونه از رده ماهي‌ها در مجموعه پارک‌هاي ملي خجير و سرخه‌حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود زندگي مي‌کنند
با وجودي که هر کدام از گونه‌هاي حيات وحش موجود در منطقه به نوبه خود داراي ارزش‌هاي ويژه‌اي مي‌باشند ولي با وجود اين سعي گرديد تا با در نظر گرفتن معيارهائي از قبيل ارزش گونه‌اي، ارزش حفاظتي، ارزش اکولوژيک، ارزش اقتصادي (اکوتوريسم و شکار)، ارزش غذائي و ارزش طعمه‌اي گونه‌هاي شاخص منطقه مشخص گردند. در اين ارتباط از ميان پستانداران گونه‌هاي زير به عنوان گونه‌هاي شاخص انتخاب گرديدند.
پلنگ Panthera pardus
کفتار Hyaena hyaena
شنگ Lutra lutra
قوچ وحشي Ovis orientalis
پازن Capra aegagrus
آهو Gazella subgutturosa
-حدود و موقعيت جغرافيايي شهرستان ( همراه نقشه )
مجموعه  حفاظت شده جاجرود در عرض جغرافيايي 25 درجه و 30 دقيقه تا 35 درجه و 50 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 51 درجه و 30 دقيقه تا 52 درجه شرقي در شرق تهران قرار دارد. منطقه به صورت حوزه آبخيز نمي‌باشد بلکه محدوده زيست محيطي است که از شمال به جاده سد لتيان و جاده رسنان از شرق به ارتفاعات شهرستان دماوندو پاكدشت، از جنوب به جاده خاوران و ارتفاعات حاشيه آن و مسگر آباد و از غرب به شهر تهران محدود مي‌شود.
بلندترين نقطه مجموعه قله آراکوه به ارتفاع 2649 متر و پست ترين آن دشت سنگ تراشان به ارتفاع 1100 متر مي‌باشد. محدوده اين مناطق در محدوده شهرستان‌هاي تهران، پرديس ، ري ، پاکدشت و شميرانات واقع است.

مناسبت ها و برنامه ها