ادارات تابعه نسخه 5ورامینسیمای کلی شهرستان

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای کلی شهرستان

موقعيت شهرستان ورامين:

شهرستان ورامين وقرچک با وسعتي معادل 1580 كيلومتر مربع در فاصله 25 كيلومتري جنوب شرقي تهران در حد فاصل عرض هاي جغرافيايي 35 تا 30 و 35 و طول هاي جغرافيايي 30و51 تا 52 و با ارتفاع 750 تا 900 متر از سطح دريا هاي آزاد واقع شده است . اين شهرستانها از شمال به شهرستان پاكدشت ، از غرب به شهرستان ری ، ازجنوب به استان قم و از شرق به شهرستان پیشوا محدود مي گردد. وبدليل واقع شدن در حاشيه كوير مركزي داراي آب و هواي نيمه خشك و بياباني است . جمعيت دو شهرستان براساس سرشماري صورت گرفته بالغ بر 550000 هزار نفر ميباشد كه با توجه به مهاجر پذيري در سطح استان از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار ميباشد.

مناسبت ها و برنامه ها