ادارات تابعه نسخه 5دماوندسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

- توپوگرافي:به صورت کوهستانی و تپه ماهور .
- اقليم شهرستان:در قسمت های شمالی بصورت کوهستانی و سرد ودر قسمت های جنوبی شهرستان نیمه خشک می باشد
- رودخانه ها و مسيل ها:رودخانه های دائمی تاررود ،دلیچایی و سیاهرود وهمچنین رودخانه های فصلی و مسیل های آبرو
- فضاي سبز شهرستان: فضای سبز غنی  از باغات مشجر با درختان مثمر و همچنین فضای سبز ایجاد شده توسط شهرداری های حوزه شهرستان به میزان هر نفر دو متر مربع 
- مناطق تحت مديريت:1- اثر طبیعی ملی غار رودافشان 2- اثر طبیعی ملی تار و هویر 3- منطقه شکار ممنوع کوه سفیدبا وسعت 150/000 هکتار

مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:
-چرای بی رویه دام در مراتع و بیش از ظرفیت  که نیاز به ممیزی جدید دارد.
-صدور مجوز معدن بیش از توان اکولوژیکی منطقه.
-خشکسالی دردو دوره بلند مدت.
-برداشت آب بیش از اندازه و توان سفره های زیرزمینی. 
-ساخت و ساز های غیر مجاز در حوزه شهرستان .

مناسبت ها و برنامه ها