ادارات تابعه نسخه 5اداره پارکهای ملی خجیر و سرخه حصارسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

-توپوگرافي:
1-کوه‌ها
برجستگي‌هاي مهم منطقه که در کل مجموعه پراکنده هستند، مناطقي هستند با ارتفاع‌هاي قابل توجه که به تفکيک مناطق به شرح زير مي باشند:
1- 1-پارک ملي خجير
سلسله جبال آسمان کوه، سرو کوه، بارجمالي و ساري قلعه، مهمترين کوه‌هاي سمت غربي پارک ملي خجير مي‌باشند که بلندترين آنها آسمان کوه مي‌باشد 
کوه گويداغ:
در قسمت شمال شرق و در حاشيه راست رودخانه جاجرود قرار داشته 
2- 1-پارک ملي سرخه‌حصار
کوه سرخه‌حصار:
در قسمت شمال پارک ملي سرخه‌حصار قرار داشته و داراي پوشش گياهي بادام وحشي در دامنه‌هاي غربي بوده و در قسمت شرقي به دشت تختي بادامي منتهي مي‌گردد، که در حال حاضر از خط رأس تحت اختيار وزارت دفاع بوده و محل گذار قوچ و ميش پارک ملي سرخه‌حصار مي‌باشد. 
سلسله کوه‌هاي باباعلي، حسين‌قلي، کوه جنگل، سياه غار، کل‌خاني:
در قسمت غربي پارک ملي سرخه‌حصار قرار.
3-1- منطقه حفاظت شده جاجرود
کوه‌هاي منطقه حفاظت شده به صورت پراکنده وجود دارند که شامل قلل:
دهک، خواسه‌بال، جوي‌لک، شش سفيد، گاليون، ني‌يک، باجي‌گره، تماشا، قره‌آقاج، شنک، اراکوه، داردار، سولک، چنارک مي‌باشند.
بلندترين کوه منطقه اراکوه با ارتفاع بيش از 2600 متر مي باشد، که مناطقي هستند که عمدتاً زيستگاه قوچ و ميش بوده و از نظر پوشش گياهي به دليل استفاده مفرط دامداران از کيفيت مطلوبي برخوردار نيستند ولي در ارتفاعات بالا شامل بادام، بنه، انواع گون مي‌باشند. همچنين کوه‌هاي خواسه‌بال، شش‌سفيد، باجي‌گره، داردار، سولک زيستگاه کل و بز مي‌باشند . 
2- دشت‌ها
دشت‌هاي مهم منطقه عبارتند از:   
تخت بادامي، تخت رستم
کفي قصر فيروزه: در منتهي اليه غرب منطقه واقع شده است و در پارک ملي سرخه‌حصار و از سه طرف به وسيله ارتفاعات سرخه‌حصار، سياه غار، قره‌چشمه و کل‌خاني محصور است و در شرق شهر تهران واقع است و تنها زيستگاه آهوي منطقه است.
تخت شورکوه، دشت سنگ‌تراشان، دشت چهل‌قز، دشت ني‌يک، بز کوه 
3- دره‌ها
مهمترين دره‌هاي منطقه به تفکيک در منطقه عبارتند از:
1- پارک ملي سرخه‌حصار: رزک، انجيرک، محمدخاني، ني‌دره، دره‌خوني
2- پارک ملي خجير: زيرک‌چال، آب‌دره، حسين‌خاني، دره قنات، گلن‌گلمز، دره سياه‌سنگ، شکربيگلو، کاچيلان، باغ اناري، دره گشاده، جارويي، کاروان کشي، سرايي، نعل شکن، دره‌تاک.
2- منطقه حفاظت شده: کريم‌چشمه، دره‌گرگي، حاج مهدي، چال ميرعلي، شورآغل، سُرنجه، سنجه، کشکولک، گاوکشک، تنگه کبود، دراز تنگ، دراز جاده
اقليم منطقه: منطقه مورد مطالعه داراي اقليم نيمه صحرايي، کوهستاني و آب و هواي معتدل و نسبتاً خشک است، بيشترين و کمترين بارش متوسط سالانه معادل 731 و 198 ميلي‌متر مي‌باشد.
حداکثر و حداقل درجه حرارت معادل 42 و 30- درجه سانتي‌گراد در ماه‌هاي تير و اسفند مي‌باشد
 رودخانه ها و مسيل ها:
- - رودخانه ها
1-رودخانه جاجرود
2- رودخانه دماوند
3- آب دربندک 
چشمه‌ها:
چشمه‌هاي منطقه مهمترين منابع آبي هستند که مورد استفاده وحوش قرار مي‌گيرند و مأمن و پناهگاه حيات وحش منطقه هستند در اين منطقه حدود 150 چشمه موجود مي باشد كه متاسفانه  در سالهاي اخير تعدادي به علت كم ابي خشك شده وآب  حيات وحش منطقه توسط آبشخورهاي مصنوعي تامين مي گردد.

- مناطق تحت مديريت:
دو پارك ملي خجير به مساحت10692 هكتار و سرخه حصار به مساحت 8695 هكتار و منطقه حفاظت شده جاجرود به  وسعت  55424 هكتار درمجموع به عنوان مجموعه حفاظت شده جاجرود تحت حفاظت اداره پارك¬هاي ملي خجير و سرخه¬حصار مي-باشد
مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:
از مشكلات موجود و مهم منطقه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
-عدم مالكيت سازمان محيط زيست در اراضي ملي 
-  واگذاري و تصرف اراضي توسط  مراكز نظامي و دولتي
-تصرف عدواني اراضي ملي توسط اشخاص
-اجراي پروژه هاي ملي و تخريب اراضي بدون ملاحظات زيست محيطي 
-واقع شدن محدوده و حريم شهر پرديس و واگذاري اراضي ملي منطقه حفاظت شده جاجرود 
-افزايش واحد هاي صنعتي و صنفي غير مجاز و آلاينده در منطقه 
-جاده كشي و جزيره  اي شدن زيستگاهها و عدم دسترسي حيات وحش به زيستگاههاي فصلي

مناسبت ها و برنامه ها