ادارات تابعه نسخه 5بهارستانسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

- توپوگرافي: دشت و گاها" تپه ماهور
- اقليم شهرستان: خشک بیابانی
- رودخانه ها و مسيل ها:شادچای-سیاه آب-سالور
- فضاي سبز شهرستان:در حال حاضر سرانه فضای سبز برای هر نفر حدود 6 متر می باشد.
- مناطق تحت مديريت: فاقد مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست می باشد.
مشكلات و معضلات محيط زيست طبيعي:دپوی انواع نخاله های ساختمانی در مسیل رودخانه های فصلی و هدایت فاضلاب های شهری به این مسیل ها و حاشیه های شهر و استفاده کشاورزان از این فاضلاب به عنوان مصارف آبیاری مزروعی.

مناسبت ها و برنامه ها