ادارات تابعه نسخه 5قدسسیمای محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست طبیعی

رودخانه ها و مسيل ها: شهرستان دارای دو رودخانه فصلی  شاه چای و سیاه آب بوده که از بالا دست شهرستان یعنی از شهرستان کرج به این سمت جاری می گردند.
فضاي سبز شهرستان: تعداد پارک های سطح شهر 32 عدد می باشد که مساحتی برابر 94245 مترمربع چمن کاری، 410/18 مترمربع بوته کاری، 377/123 متر مربع درختکاری و 650/5 مترمربع زون کاری انجام پذیرفته است.
 کل مساحت قطعات مختلف فضای سبز در سطح شهر 704/359/1 متر مربع می باشد. مساحت جنگل کاری نیز بالغ بر 293/237/1 متر مربع بوده و کل مساحت بوستان های شهر قدس 395/325 مترمربع می باشد. سرانه فضای سبز هر نفر بر اساس جمعیت حدود 8 مترمربع می باشد.
از حوزه بخشی روستای هفت جوی دارای 2 بوستان به مساحت 1800 مترمربع، روستای دانش دارای 2 بوستان به مساحت 3000 مترمربع و روستاهای زرنان بالا و پایین هر کدام 1 بوستان با مساحتی بالغ بر 500 متر مربع می باشند.
- مناطق تحت مديريت: شهرستان قدس فاقد مناطق تحت مدیریت می باشد .

مناسبت ها و برنامه ها