ادارات تابعه نسخه 5رباط کریمسیمای محیط زیست انسانی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست انسانی

- شهرك ها و نواحي صنعتي:6 واحد
- صنايع توليدي و شاخص شهرستان:1500 واحد
- معادن: 7واحد (نیمه فعال)
- واحدهاي بهداشتي و درماني:30واحد
- وضعيت آلودگي هوا:28 واحد
- وضعيت آلودگي آب و خاك:8 واحد
1) پسماندها: (در حال حاضر شهرستان دارای مرکز موقت دفع زباله در اراضی رود شور بوده )
مشكلات و معضلات محيط زيست انساني :
 عدم اجرای سیستم تصفیه فاضلاب شهری در شهرهای رباط کریم و نصیرشهر و پرند ، استقرار و انتقال برخی واحدهای صنعتی بدون اخذ نظر محیط زیست در صنعتی شهرکهای صنعتی پرند و نصیرآباد،اجرای ناقص برنامه مدیریت پسماند از سوی شهرکهای دولتی و خصوصی در زمینه پسماندهای صنعتی ، عدم مدیریت نخاله های ساختمانی،وجود  واحدهای ریخته گری،تغلیظ و بسته بندی قیر، جمع آوری و تفکیک ضایعات بدون مجوز زیست محیطی و سایر صنوف و صنایع پراکنده در مناطق مختلف، وجود پادگانهای نظامی و معضلات مرتبط بامدیریت پسماند و فاضلاب انسانی، عدم احداث سیستم تصفیه فاضلاب از سوی شهرکهای خصوصی تازه تاسیس  

مناسبت ها و برنامه ها