ادارات تابعه نسخه 5بهارستانسیمای محیط زیست انسانی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

سیمای محیط زیست انسانی

دارای دو شهرک صنعتی قلعه میر و بهاریه که شهرک های غیر دولتی می باشند و در حال حاضر فاقد فضای سبز مشجر و فاقد سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهری و فاقد برنامه مدیریت پسماند می باشند.شهرستان دارای چندین لکه صنعتی می باشد.
- شهرك ها و نواحي صنعتي: شهرک صنعتی قلعه میر و بهاریه-لکه های صنعتی سبز دشت، گلستان صنايع توليدي و شاخص شهرستان: صنایع فلزی شامل بازیافت  فلزات رنگین و سازه های فلزی - درود گری شامل مبل سازی و ...
- معادن:ندارد
- واحدهاي بهداشتي و درماني: شامل کلینیک تامین اجتماعی نسیم شهر و بیمارستان در حال ساخت امام حسین واقع در سبز دشت-کلینیک ولیعصر.کلینیک امیرالمومنین در نسیم شهر و سایر مطب ها و مراکز درمانی
- وضعيت آلودگي هوا: اغلب به علت ضایعات  سوزی هایی که در مرز مشترک و حاشیه شهر ها اتفاق می افتد و وجود کانون های گرد و غبار به وجود زمین های بایر ، اکثر مواقع وضعیت هوا نا مساعد می باشد.
- وضعيت آلودگي آب و خاك: توسط فاضلاب های شهری آبیاری اراضی کشاورزی که موجب آلودگی می شود.
- پسماندها:
- پسماند های شهری که در حال حاضر در شهرستان دپوی موقت صورت می گیرد و جهت دفن به رودخانه شور واقع در شهرستان رباط کریم منتقل می گردد.
- پسماندهای صنعتی در سطح شهرستان که به علت عدم مدیریت اصولی در سطح شهرستان به صورت غیر اصولی و چشم گیر در گوشه و کنار شهرک های صنعتی قابل مشاهده است.
-مشكلات و معضلات محيط زيست انساني : تراکم جمعیتی بالا و به علت عدم وجود سیستم تصفیه خانه مرکزی در شهرستان فاضلاب های شهری که در کانالهای سرباز و بدون تصفیه به حاشیه شهر و در مصارف کشاورزی استفاده می گردند-عدم ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در شهرستان بهارستان-پسماندهای شهری و صنعتی-وجود پایانه حمل و نقل نسیم شهر در حاشیه شهر نسیم شهر و ایجاد ترافیک و آتلودگی های زیست محیطی-عدم وجود کمربندی در شهرستان بهارستان و وجود جاده ترانزیتی جاده ساوه در ما بین منطقه مسکونی و ایجاد آلودگی ها ی زیست محیطی عدیده. مبلمان نامناسب شهری که علت آن استقرار ناهمگن صنوف مزاحم و آلاینده در گوشه و کنار شهر می باشد .

مناسبت ها و برنامه ها