ادارات تابعه نسخه 5رباط کریمخدمات قابل ارائه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

خدمات قابل ارائه

1- پایش زیست محیطی از صنایع مستقر در شهرها و شهرکهای صنعتی 
2- بررسی استعلامهای واصله از ادارات
3- حضور در جلسات و ارائه دیدگاههای زیست محیطی
4- برخورد با واحدهای آلاینده محیط زیست از قبیل پیگیری حقوقی و پلمپ واحدها
5- تهیه لیست صنایع آلاینده و تهیه لیست صنایع سبز
6- گزارش های خبری صوتی و تصویری و نوشتاری
7- مراسم زیست محیطی درمدارس و شهرستان 
8- پاکسازی محیط  در سطح شهرستان 
9- تشکیل غرفه و کادرستی از دورریختنی ها
10- آموزشهای محیط زیست شهری ( اعم از آموزش پسماند و تفکیک زباله از مبدا ، مصرف آب )

مناسبت ها و برنامه ها