ادارات تابعه نسخه 5ملاردخدمات قابل ارائه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

خدمات قابل ارائه

1- بررسی مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و صنعتی مستقر درشهرستان ملارد 
2- برسی میزان ، نحوه نگهداری ، جمع آوری وبی خطرسازی و دفع نهایی پسماندهای پزشکی ناشی از فعالیت مطب ها و مراکز درمانی درسطح شهرستان . 
3- بررسی اثرات ناشی از الودگی مراکز خدماتی از جمله آبکاری ها و ریخته گری ها بر محیط زیست 
4- بررسی اثرات زیست محیطی آبیاری اراضی زراعی با فاضلابهای بهداشتی و صنعتی 
5- فرهنگ سازی وآموزش مردم 
6- ترویج فرهنگ مبارزه با آفات و بیماریهای کشاورزی 
7- بررسی مدیریت فضای سبز شهری 

مناسبت ها و برنامه ها