معرفی دستگاه نسخه 5اهداف

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اهداف

1- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.

2- پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست.

3- حفاظت از تنوع زیستی استان. 

مناسبت ها و برنامه ها