حوزه ستادیاداره یگان حفاظت

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره یگان حفاظت

شرح وظایف

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با شكار و صيد غيرمجاز،‌ تخريب محيط زيست و مسببين آلودگي زيست محيطي و انجام اقدامات لازم در زمينه دستگيري متخلفين ذيربط و تشكيل پرونده  و معرفي به مقامات ذيصلاح قضايي با همكاري واحد حقوقي
برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزش نظامي از نحوه بكارگيري سلاح جهت محيط بانان و ماموران اجرايي
تامين اسلحه و مهمات و تجهيزات موردنياز محيط بانان و توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جداول مصوب سازماني در سطح اداره كل
ساماندهي مجوز حمل سلاح سازماني مأمورين اجرايي
جمع آوري و ارزيابي مستمر اخبار و اطلاعات در خصوص تخريب و آلودگي محيط زيست و شكار و صيد غيرمجاز در سطح استان و ارايه راهكارهاي لازم جهت پيشگيري از آن
انجام اقدام لازم در خصوص گسترش همكاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در كشف جرايم در ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها
انجام هماهنگي هاي با ناجا و مراجع قضايي در زمينه تعقيب و ادامه پيگيري متخلفين زيست محيطي در خارج از حوزه استحفاظي شهرستان محل وقوع جرم.
انجام هماهنگي هاي لازم با ساير دستگاههاي اجرايي و انجام عمليات اطفاء‌حريق در مناطق آزاد شكار ممنوع و مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان و انجام امور امدادي لازم
همكاري با گشت هاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هرگونه آلودگي  و تخريب محيط زيست اعم از آب و هوا، خاك و تنوع زيستي
همكاري  با گشت هاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از فعاليت مراكز غيرقانوني كارگاههاي تاكسيدرمي و مراكز فروش غيرقانوني حيوانات تاكسيدرمي شده و مراكز غيرمجاز و تكثير و پرورش حيات وحش در حوزه استان مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
نظارت بر چيدمان و عملكرد پرسنل يگان

مناسبت ها و برنامه ها