حوزه ستادیمعاونت توسعه مدیریت و منابعاداره پشتیبانی و فنی مهندسی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره پشتیبانی و فنی مهندسی

شرح وظایف

اجراي دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه ها و كليه ضوابط مربوط به امور ساختماني و پيمانكاران و مهندسي مشاور  از  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ابلاغ به واحدهاي ستادي و ذيربط و نظارت بر نحوه اجراي آنها
انجام امور مربوط به معاملات عمده اداره كل مانند مزايده و مناقصه و تنظيم اسناد و تكميل مدارك و مستندات ذيربط و انجام    امور دبيرخانه كميسيون معاملات و رعايت اصول و مقررات ذيربط با هماهنگي امور حقوقي اداره كل
تنظيم و نگهداري حساب تنخواه گردان و ساير صورتحسابهاي ضروري و تهيه و ارائه گزارش هاي لازم.
انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشيابي و تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاوران ذيربط
ارايه گزارش پيشرفت انجام كار بر اساس جدول زمان بندي ونقشه اجراي كار
پيش بيني و حصول اطمينان از منابع مالي معامله از  تأمين اعتبار – تعيين نوع معامله – تهيه اسناد معامله- ارزيابي كيفي طرف معامله – فراخون معامله
دريافت پاكت پيشنهادي، ‌ارزيابي پيشنهادها و تعيين برنده معامله – انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله تجديد با لغو  معامله
نگهداري و طبقه بندي ستاد مربوط به معاملات نظيرنقشه هاي اجراي كار وجداول زمان بندي
اداره امور انبار و انجام امور مربوطه به بيمه و شماره گذاري وسائط نقليه موتوري و شناورها
تنظيم ليست اموال و كالاهاي موردنياز اداره كل و خريد آنها بر اساس اعتبارات مصوب با رعايت مقررات
اجراي سياست ها و برنامه هاي فني و مهندسي سازمان در راستاي تحقق اهداف سازمان در سطح اداره كل شامل نقشه ساختمان ها در مناطق شهري و مناطق تحت مديريت،‌حصاركشي ها و تأسيسات مستقر در مناطق تحت مديريت با همكاري         معاونت فني و ارائه برنامه اجرايي طرح هاي پيش بيني شده و پيشنهاد اعتبار.
اولويت بندي و مطالعات توجيهي در خصوص طرح هاي فني و مهندسي استاني تهيه شرح خدمات مهندسي
تهيه و تدوين طرح جا و مكان واحدهاي حوزه مركزي سازمان
انجام اقدام لازم در جهت تأمين،‌ نگهداري و توزيع تجهيزات،‌ ماشين آلات، ‌ملزومات،‌ اداري و بصري بين واحدها بر اساس نيازها و درخواستهاي موردنظر
انجام كليه امور مربوط به نگهداري، ‌تعمير و سرويس وسائط نقليه موتوري،‌ موتورهاي مولد برق، ‌پمپ هاي آب وسايل فني و تجهيزات ساختمان و فضاي سبز،‌ تلفن ها،‌ بيسيم ها و ابنيه ملكي سازمان و همچنين نظارت بر تنظيف مستمر ساختمانهاي حوزه مركزي و محوطه هاي مربوطه.


مناسبت ها و برنامه ها