حوزه ستادیمعاونت نظارت و پایشاداره نظارت بر حیات وحش

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره نظارت بر حیات وحش

شرح وظایف

بررسي و شناسايي بيماريهاي رايج در گونه هاي حيات وحش كشور و چگونگي شيوع و گسترش آن و ارائه راهكار جهت كنترل و درمان آنها از انجام اقدامات لازم
بررسي بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و حيات وحش و ارائه راهكارهاي مناسب
آموزش و ارشاد كارشناسان ذيربط و مأموران اجرايي در زمينه روشهاي نمونه برداري با هدف جلوگيري از شيوع و گسترش بيماري ها به ويژه بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان و آموزش كمك هاي اوليه و درماني به آنها
تنظيم برنامه سرشماري ادواري حيات وحش و نظارت بر حسن انجام آن و جمع بندي، تجزيه و تحليل آمار حيات وحش و ارائه آن به معاونت فني
برنامه ريزي و هماهنگي جهت اجرايي نمودن طرح هاي مديريت مناطق با تأكيد بر اجراي برنامه هاي مربوط به زونهاي حفاظت و پايش، طبيعت گردي، احياء و بازسازي، آموزش و مشاركت جوامع محلي از طريق واحدهاي اجرايي به منظور اجراي مديريت نوين در مناطق تحت مديريت
صدور مجوزهاي مربوط به فعاليت در مناطق تحت مديريت نظير بازديد و گردشگري، نمونه برداري از نمونه هاي گياهي و جانوري، تهيه فيلم و عكس، ‌انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و ... با هماهنگي واحدهاي ذيربط و تهيه گزارش ، آمار و اطلاعات سالانه از بازديدكنندگان
بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح ها و فعاليت هاي مربوط به باغهاي وحش، تأسيس نمايشگاههاي حيات وحش، ‌سيركها، بهره برداري از قرقهاي اختصاصي و تكثير وپرورش و نگهداري حيوانات وحشي درحوزه استحفاظي و صدور موافقت اصولي مربوطه
نظارت بر نحوه عملكرد مراكز نگهداري حيات وحش نظير مراكز تكثير و پرورش و باغهاي وحش
نظارت تخصصي بر مراكز فروش حيوانات و پرندگان وحشي و اعمال قانون در موارد مواجهه با تخلفات با همكاري يگان حفاظت
بررسي و اعلام نظر در خصوص واردات و صادرات گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر انقراض كه در فهرست ضمائم CITS قرار دارند و صدورمجوزهاي مربوطه با رعايت ضوابط و مقررات
نظارت بر صدور انواع پروانه هاي شكار و صيد و دفترچه ويژه شكارچيان
صدور مجوز دفع حيوانات آسيب رسان مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
تعيين تكليف گونه هاي وحشي كشف شده توسط واحدهاي ذيربط با رعايت ضوابط و مقررات
برآورد نيازهاي تجهيزاتي (حفاظتي ، رفاهي، عملياتي و ...) مناطق تحت مديريت در امر حفاظت از عرصه هاي طبيعي و برنامه ريزي جهت تأمين آنها
ساماندهي خود فعاليت همياران محيط زيست

مناسبت ها و برنامه ها