حوزه ستادیاداره مدیریت عملکرد

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره مدیریت عملکرد

شرح وظایف

بازرسي مستمر و دوره اي از واحدهاي تابعه استاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد اقدام كنندگان با اهداف برنامه ها دستورالعمل ها، ‌ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي به منظور ارزيابي عملكرد و يافتن كاسني ها، ‌سوء مديريت و انحرافات از سياست هاي تعيين شده و ارائه راه حلها و پيشنهادات براي رفع آنها
بازرسي و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف اداره كل و نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع در سطح استان و ارايه گزارش مربوط به دبيرخانه شوراي تحول ادار ي استان به منظور  اجراي مقررات مرتبط
برقراري ارتباط با سازمان باررسي استان و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 17 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظرسنجي دستگاهها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات
تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاص ارزيابي عملكرد استان و واحدهاي تابعه با همكاري ستاد
ارزيابي عملكرد واحدهاي استان بر اساس شاخص هاي اختصاصي و عمومي، تكميل فرمهاي مربوط و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي جهت ارايه به مراجع ذيصلاح از جمله كميسيون تحول اداري اداره كل
انجام ارزيابي عملكرد ساليانه در سه سطح اداره كل – مديران و كاركنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزيابي عملكرد
تهيه گزارشهاي ادواري در فواصل ماهانه،‌ شش ماهه و سالانه براي اطلاع مديركل استان از عملكرد واحد هاي مختلف
دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعان) از واحدها و كارمندان اداره كل و بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايت و پيگيري تا خط نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
پيگيري نامه هاي مردمي دريافت شده از ...و سامانه ارتباط مردمي اداره كل و با مراجعه حضوري مردم در مقر مقامات به استان ها 
انجام وظايف دبيرخانه، پيشگيري و مبارزه با رشوه در اداره كل

مناسبت ها و برنامه ها