حوزه ستادیمعاونت فنیاداره محیط زیست طبیعی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره محیط زیست طبیعی

شرح وظایف

    مشاركت در تهيه طرح هاي مديريت جامع و تفضيلي مناطق،  زيستگاههاي خشك و بياباني، جنگلي، مرتعي و كوهستاني و مديريت غارها
    بررسي ظرفيت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش جهت اتخاد تدابير لازم براي بهره برداري معقول
    بررسي و شناسايي منابع اكولوژيكي موجود درا ستان با استفاده از روش هاي مختلف شناسايي منابع از جمله آمار برداري ، نمونه برداري استفاده از عكس هاي هوايي و ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي
    نقشه سازي منابع شامل نقشه هاي : اقليم، هيدرولوژي، شكل زمين، زمين شناسي، خاك ، پوشش گياهي، زيستگاهها و جانوران
    انجام بررسي هاي بيولوژيكي و اكولوژيكي و بررسي هاي لازم درباره ... و رفتار ، توليد مثل و شناسايي گونه هاي مختلف حيات وحش
    انجام بررسي هاي لازم و جامع در زمينه هاي شناسايي، تجزيه و تحليل كمي و كيفي جمعيت ، نرخ زادآوري ، بررسي عادات و رفتار  ، شرايط زيستي و ساير پارامترهاي زيست شناختي گونه هاي مختلف پستانداران پرندگان / گونه هاي آبزيان و خزندگان و دوزيستان به منظور مشخص نمودن وضعيت جمعيت گونه هاي مختلف در استان و نيزا علام گونه هاي قابل بهره بردراي ، نادر، در خطر انقراض و گونه هاي آسيب رسان بر اساس سرشماري و آمارهاي دريافتي از معاونت نظارت و پايش
    انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور شناسايي عوامل تهديد و كاهش جمعيت پستانداران وحشي پرندگان وحشي / گونه هاي آبزيان و خزندگان و دوزيستان استان به تفكيك گونه ها و مناطق چهارگانه (تحت مديريت)
    انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور اعلام ممنوعيت و محدوديت هاي مكاني، زماني و گونه اي از منابع حيات وحش استان
    تجهيز، ‌ساماندهي و مديريت موزه تاريخ طبيعي و تنوع زيستي استان
    شناسايي و رده بندي، تيارشناسي و ديرينه شناسي فسيل هاي مهره دار، بي مهره، گياهي و نمونه هاي سنگ و كاني،‌
    شناسايي جمعيت هاي گياهي درمعرض تهديد در زمينه هاي تنوع زيستي وذخاير ژنتيكي استان و اجراي راهكارهاي ارائه شده 
    همكاري با استان در تهيه و آماده سازي مجموعه هاي مرجع و نمايشگاهي در زمينه رستنيها (نمونه هاي هرباريومي ، بذر، ‌چوب ، نمونه هاي سه بعدي و...) جانوران (نمونه هاي اتاله شده ، تاكسيدرمي شده ،‌الكلي و ...) ، نمونه هاي سنگ، كاني، فسيل هاي گياهي و جانوري ،‌همچنين نمونه هاي بيولوژيك و بانك ژن
    همكاري با ستاد در زمينه كنوانسيون هاي بين المللي و پروتكل ها

مناسبت ها و برنامه ها