حوزه ستادیمعاونت فنیاداره محیط زیست انسانی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره محیط زیست انسانی

شرح وظایف
 • تهيه و تدوين برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله اي در خصوص جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست در حوزه آب  خاك  هوا و تخريب محيط زيست و ارائه راهكارهاي مديريتي و كنترلي
 • بررسي آثار زيست محيطي بهره برداري نامناسب از منابع ارايه راهكار جهت استفاده بهينه از آن
 • بررسي و مطالعه در زمينه روشها و فناوريهاي نوين
 • بازيافت و دفع و دفن پسماندها و همچنين فناوري هايي كه منجر به توليدات يا پسماند كمتر خواهد شد.
 • تجزيه و تحليل (كمي و كيفي) داده هاي مأخوذه از مراكز و ايستگاههاي پايش لحظه اي و غيرلحظه اي ارايه شده توسط معاونت نظارت و پايش
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص پروژه هاي مشمول مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي استان و پاسخگويي به استعلامات واصله در خصوص استقرار و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي،‌ توليدي و خدماتي مطابق با ضوابط و مقررات ذيربط
 • مطالعه، تحقيق و بررسي در زمينه چگونگي بهره بردراي بهينه از منابع طبيعي و اثرات زيست محيطي ناشي از طرح هاي توسعه اي شامل طرح هاي در دست بهره برداري در حال اجرا و در دست مطالعه
 • همكاري با ستاد در زمينه تعيين سياست هاي مديريت حفاظت محيط زيست جهت تحقق اهداف توسعه پايدار و ارزيابي راهبردي آنها به منظور تعيين الگوهاي مديريتي با همكاري واحدهاي ذيربط
 • پيگيري برنامه ها و طرح هاي توسعه اي موضوعي استاني در چارچوب نظام ارزيابي راهبردي محيطي جهت ابلاغ به معاونت نظارت و پايش و ادارات تابعه به منظور نظارت لازم
 • ارزيابي توان اكولوژيكي زيستگاهها و مناطق استان و ارتقاي سطح كمي و كيفي مناطق
 • همكاري با ستاد در زمينه كنوانسيون هاي بين المللي و پروتكل ها

مناسبت ها و برنامه ها