حوزه ستادیمعاونت توسعه مدیریت و منابعاداره مالی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره مالی

شرح وظایف

درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصيص بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانوني و  نگهداري حساب آنها
درخواست وجه از سازمان بازنشستگي كشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران
نگهداري حساب اعتبارات و تعهدات به تفكيك برنامه ها، فعاليت ها ، پروژه ها و بر حسب مواد بودجه تخصيصي و ارائه گزارش نهايي اعتبارات هزينه شده
تهيه و تنظيم ليست حقوق و اسناد هزينه هاي جاري، عمراني و انتقالي وفهرست كسور بازنشستگي و رسيدگي به اسناد آنها
صدور چك، ‌حواله، ‌تنخواه گردان و پرداخت هزينه هاي اداره كل با رعايت مقررات مربوطه
رسيدگي به اسناد اموال و كالاهاي خريداري شده از نظر انطباق با قوانين و مقررات مالي و رسيدگي به حساب كالاها و اموال وارده و صادره و پلاك كوبي و فروش و تحويل اموال و نگهداري اسناد هزينه و دفاتر اموال
نگهداري دفاتر معين، روزنامه و كل و ثبت و طبقه بندي مستمر عمليات حسابداري و تهيه ييلان ماهانه و صورتحساب هاي ضروري اداره كل طبق قوانين و مقررات
نگهداري حساب تنخواه گردان، بدهكاري، پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و تعقيب  و تسويه و سريز آنها قبل از انقضاي مهلت قانوني
تهيه و توزيع پروانه هاي شكار به واحدهاي تابعه و نگهداري حساب آنها و حفظ و نگهداري اوارق بهادار
نگهداري حساب درآمدهاي اداره كل به تفكيك نوع درآمد
دريافت انواع صورتحساب ها و گزارشهاي مالي از واحدهاي تابعه و تفكيك و طبقه بندي آنها
تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه در پايان هر سال
پاسخگويي به هيئت حسابرسان اعزامي از ديوان محاسبات در مورد رسيدگي به حسابهاي اداره كل و همكاري مطلوب جهت تسريع در بهبود امور رسيدگي
استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزينه هاي انجام شده اعم از بودجه جاري و عمراني به تفكيك فعاليت و پروژه بر حسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد

مناسبت ها و برنامه ها