حوزه ستادیمعاونت توسعه مدیریت و منابعاداره حقوقی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره حقوقی

شرح وظایف

نظارت براجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست، ‌بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط ذيربط
انجام امور حقوقي اعم از حقوق قانوني و ذاتي محيط زيست رسيدگي و پاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي، ‌حمايت و معاضدت قضايي از كاركنان در حدود مأموريت اداري رسيدگي به شكايات واصله از اشخاص و مراجع
مطالعه قوانين و مقررات حفاظت محيط ز يست كشور به منظور ارائه پيشنهاد در مورد تهيه و تدوين لوايح و طرحهاي قانوني مرتبط با حفاظت محيط زيست به دفتر حقوقي سازمان
همكاري در تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني و آئين نامه ها ، دستورالعمل هاي حقوقي و شيوه نامه هاي اجرايي قوانين مرتبط و اجراي بخشنامه ها دستورالعمل ها و ضوابط صادره در سطح استان
طرح دعاوي مدني، ‌جزايي و اداري و پيگيري صدور اجراييه به ظرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت حقوق اداره كل (انجام كليه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضايي ....، ‌تجديدنظر، ‌تشخيص، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و دفتر رياست قوه قضاييه با هماهنگي سازمان
حضور در مراجع قضايي و شبه قضايي در كليه دعاوي مرتبط با قراردادها و تصميمات در سطح اداره كل
حمايت و معاضدت قضايي از كاركنان اداره كل طبق قانون بويژه حضور به عنوان نماينده اداره كل در دعاوي مرتبط بايگان حفاظت محيط زيست
بررسي و اظهارنظر در مورد پرونده هاي قضايي،‌ شبه قضايي و تخلفات اداري و انطباق، درخواست ارجاع امر به كارشناسي و حضور فعال در كليه مراحل مذكور
اعمال نظارت تخصصي و ارشاد قضايي درسطح اداره كل و شهرستان هاي مربوطه .
پشتيباني، ‌رسيدگي و پاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي املاك و امور ثبتي
تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره كل با اشخاص حقيقي و حقوقي با همكاري واحد پشتيباني ، فني و مهندسي
انجام امور حقوقي مرتبط در مورد كنوانسيون ها،‌ تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاي اداره كل با ساير نهادها
وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهاي اداره كل و مستندسازي اموال منقول و غيرمنقول اداره كل بر اساس قوانين و مقررات و همكاري با دفتر حقوقي دراين خصوص و تهيه گزارشات لازم 
تشكيل بانك اطلاعات املاك اعم از مستند و غيرمستند و رسيدگي به كليه امور مربوطه و بررسي و جمع آوري اطلاعات در زمينه رفع نواقص و خلاهاي قانوني با همكاري واحدهاي ذيربط
تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره محيط زيست شهرستان با اشخاص حقيقي و حقوقي با همكاري واحد پشتيباني، ‌فني و مهندسي و نظارت حقوقي در مورد قراردادهاي منعقده

مناسبت ها و برنامه ها