حوزه ستادیاداره برنامه ریزی و منابع

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره برنامه ریزی و منابع

شرح وظایف


نظارت بر فعاليت هاي هزينه اي، عملكرد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در قالب برنامه هاي مصوب و ابلاغ شده، تهيه و ارائه گزارش تطبيقي عملكردها و اعتبارات به صورت ادواري به مقامات ذيصلاح
اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي تابعه و نظارت بر تعيين تخصيص اعتبارات ابلاغي و ابلاغ آن به امورمالي اداره كل جهت اجرا
تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي و هزينه اي استان
ارايه بودجه پيشنهادي سالانه به استانداري با توجه به اهداف تدوين شده و شركت در جلسات دفاعيه بودجه
تأمين منابع اعتباري جهت پرداخت وجوه مربوط به حق الكشف كاشفين، ديه و جبران خسارت
تلفيق و تطبيق فعاليت ها با فصول هزينه اي و موافقت نامه هاي مبادله شده از نظر اعتباري و شرح موافقت نامه 
تهيه شاخص هاي توزيع اعتبار و كنترل عمليات منابع اعتباري
تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه پايان سال
تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت اداره كل با همكاري ستاد
نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي – آمايشي در سطح استان از بعد محيط زيستي
همكاري در تدوين تفاهم نامه اجراي عمليات سالانه محيط زيست كشور با دفاتر ذيربط در سازمان مركزي
ساماندهي و جمع بندي آمارهاي توليد شده در سطح محيط زيست استان جهت به مراجع ذيصلاح و بهره گيري از آن در تدوين برنامه ها از جمله تدوين دستورالعمل جمع آوري آمار و اطلاعات طرح هاي توسعه شهري و صنعتي و... بمنظور استفاده در تدوين نظام اطلاعات محيط زيست استان
مطالعه مستمر اهداف ها و وظايف سازماني و همكاري با ستاد در تنظيم ساختار تشكيلاتي
اجراي برنامه هاي تحول اداري در سطح اداره كل نظير تكريم ارباب رجوع ، اصلاح فرايندها و روشهاي انجام كار ، ساماندهي نيروي انساني
انجام بررسي هاي لازم به منظور كارسنجي و برآورد نيروي انساني موردنياز با همكاري واحدهاي ذيربط و چگونگي تأمين آن از داخل اداره كل 

مناسبت ها و برنامه ها