حوزه ستادیمعاونت نظارت و پایشاداره امور آزمایشگاه

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره امور آزمایشگاه

شرح وظایف

ايجاد هماهنگي بين آزمايشگاه اداره كل و كليه آزمايشگاههاي تابعه در جهت افزايش توان علمي و فني كادر آزمايشگاهي از طريق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربيات فني موجود و تهيه و يكسان سازي دستورالعمل هاي لازم در جهت استاندارد نمودن روش هاي نمونه برداري و آزمايشات مربوطه و خريد دستگاه ها و تجهيزات
بررسي و نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي معتمد و صدور مجوز جهت متقاضيان جديد
انجام آزمايشات فيزيكي،‌ شيميايي و بيولوژيك بر روي نمونه هاي پسابهاي صنعتي، شهري،‌كشاورزي، ‌همچنين آناليز مواد جامد بمنظور شناخت كمي و كيفي عوامل آلوده كننده در جهت كنترل آلودگي هاي زيست محيطی
نمونه برداري و آزمايش بر رودخانه ها و درياچه ها و تالاب ها و تجزيه و تحليل و ثبت مستمر نتايج حاصله با هدف پايش زيست محيطي
بسترسازي ، نظارت و پيگيري بر اجراي خوداظهاري در پايش آلودگي هاي زيست محيطي در منابع آلاينده
پيگيري پايش لحظه اي خروجي صنايع (فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به حوزه معاونت فني
نظارت بر نحوه انجام پايش هاي ادواري زيست محيطي (خوداظهاري انجام شده توسط ادارات تابعه
آزمايش بر روي نمونه هاي حيات وحش به منظور تعيين عوامل و شناخت بيماري ها  در همكاري  با دامپزشكان
آزمايش نمونه ها و گياهان به منظور تعيين اثرات عوامل مختلف محيط زيست برروي آنها
بررسي نتايج حاصل از تحليل پارامترها و خواص فيزيكي آب مانند دما، شوري، چگالي، كدورت آب و نحوه توزيع سطحي و عمقي اين پارامترها در دريا
جمع آوري و آماده سازي نمونه هاي بيولوژيك طيق فرايندهاي مصوب جهت نگهدراي در بانك ژن مركزي

مناسبت ها و برنامه ها