حوزه ستادیاداره آموزش و مشارکتهای مردمی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اداره آموزش و مشارکتهای مردمی

شرح وظایف

اجراي برنامه آموزش همكاري و ترويج فرهنگ محيط زيست
نظارت بر انتشار آثار و تأليفات به موضوعات مختلف محيط زيست در حوزه فعاليت هاي اداره كل و نيازسنجي آن
تهيه و توليد منابع آموزشي (نوشتاري – شنيداري- ديداري) براي گروههاي مخاطب بر اساس نيازهاي آموزشي با بهره گيري از شيوه هاي نوين
بهره گيري از موزه ها و نمايشگاه هاي تنوع زيستي جهت آموزش و تنوير افكار عمومي
انجام طرحها و پروژه هاي افكار سنجي جهت بررسي ميزان تأثيرگذاري آموزش هاي ارائه شده به گروههاي مخاطب
جلب مشاركت مردمي و ساماندهي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست استان
توسعه و تجهيز كتابخانه اداره كل با رويكرد گردآوري منابع علمي تخصصي و اشاعه اطلاعات سازمان يافته به مراجعين

مناسبت ها و برنامه ها