مناطق تحت مدیریت نسخه 5اثر طبیعی ملیاثر طبیعی ملی دریاچه تار و هویر

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اثر طبیعی ملی دریاچه تار و هویر

تاريخچه حفاظت: اين منطقه از سال 1346 تحت نظارت و کنترل سازمان حفاظت محيط زيست بوده كه با توجه به اهميت آن در سال 1347 توسط كارشناسان آبزيان سازمان متبوعه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است و در نهايت در سال 1390 طي مصوبه دور سوم سفرهيئت محترم وزيران به عنوان آثار طبيعي ملي ثبت گرديد. 
مساحت اثر ثبت شده : 550 هكتار 
موقعيت جغرافيايي: اين منطقه در فاصله 25 كيلومتري از شرق دماوند قرار دارد و درمحدودة تار طول˝2/40 ´13 ˚52 و عرض
˝7/46 ´43 ˚35 و هوير طول˝1/42 ´14 ˚52 و عرض˝7/46 ´43 ˚35 قرار دارد. 
فلور منطقه: از مهمترين گونه هاي گياهي منطقه مي توان درمنه، گون، بابونه، آويشن، باريجه،كما،كلاه ميرحسن، گل گاوزبان، زرشك، بومادران، گل گندم ، جگن ، شيرين بيان ، شبدر، جو وحشي، زنبق صحرايي، والك، گلپر، پيازك ها، قيچ و  ا’رس (سرو كوهي) را نام برد.  
فون منطقه: ازگونه هاي شاخص حيات وحش اين منطقه مي توان از پستانداران قوچ و ميش وحشي ،كل و بز، خوك وحشي (گراز) ، گرگ ، شغال، تشي ،گربة وحشي از پرندگان كبك دري ، كبك، تيهو، شاهين ، دليجه ، دال ، سارگپه و از خزندگان افعي دماوندي ، وارنوس، آگاما را نام برد. 

مناسبت ها و برنامه ها