مناطق تحت مدیریت نسخه 5اثر طبیعی ملیاثر طبیعی ملی تنگه واشی

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

اثر طبیعی ملی تنگه واشی

تاريخچه حفاظت: كتيبه موجود در تنگه واشي با شماره 1025 مورخ 53/12/13 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و منطقه تنگه واشي نيز در سال 1390 طي مصوبه دور سوم سفرهيئت محترم وزيران به عنوان آثار طبيعي ملي ثبت گرديد.
مساحت اثر ثبت شده : 3650 هكتار 
موقعيت جغرافيايي: اين منطقه درشرق استان تهران،درحوزة استحفاظي شهرستان فيروزكوه و در حدود 9 كيلومتري روستاي جليزجند در طول جغرافيايي˝06/29´43˚52 و عرض جغرافيايي˝7/24  ´52˚35 قرار دارد. 
مختصات : 34   52  35 :N
   38  43  52  :S
فلور منطقه: گونه گياهي بارز اين منطقه باريجه مي باشد. 
فون منطقه: ازگونه هاي شاخص حيات وحش اين منطقه مي توان از پستانداران كل وبز ، قوچ و ميش و خوك وحشي (گراز) و از پرندگان كبك ، عقاب، دليجه و سارگپه را نام برد. 

مناسبت ها و برنامه ها